Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na Stronach Domu Kultury Włochy w serwisie Facebook

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2020

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na Stronach Domu Kultury Włochy w serwisie Facebook

1. Wstęp
W niniejszym dokumencie określono w jaki sposób Dom Kultury Włochy zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem prowadzonych przez siebie Stron w serwisie Facebook (ang. fan pages) dostępnych pod adresami:

 

2. Administrator danych i inspektor ochrony danych
Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa, email: dkw@dkwlochy.pl, tel. 22 863 73 23.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, pod adresem Domu Kultury.

W zakresie przetwarzania danych w serwisie Facebook nie objętym niniejszą polityką a także w przypadku, w którym dane osobowe podlegają współadministrowaniu przez Dom Kultury Włochy i operatora serwisu Facebook, należy kontaktować się z operatorem serwisu Facebook tj. spółką Facebook Ireland Ltd, której dane kontaktowe można znaleźć w dokumentach dostępnych poprzez łącza pt. „Informacje o danych w statystykach strony” i „Prywatność” widoczne w prawym dolnym rogu każdej Strony.

3. Udostępnianie danych
Ze względu na charakter serwisu Facebook należy przyjąć, jeśli nie jest powiedziane inaczej, że przetwarzane dane są podawane do publicznej wiadomości.

Niezależnie od tego czy dane zostaną opublikowane czy nie, mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Kultury Włochy takie jak: usługi prawne, informatyczne, księgowe, doradcze, medialne, reklamowe.

Dane zebrane przez Dom Kultury Włochy z zamiarem publikacji w serwisie Facebook i wprowadzone do systemu informatycznego służącego do zarządzania Stronami są udostępniane operatorowi serwisu Facebook, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną opublikowane na Stronach.

Opisane w niniejszym dokumencie przypadki zbierania i przetwarzania danych mogą być również związane z udostępnianiem danych innym podmiotom, o czym Dom Kultury Włochy będzie starał się informować każdorazowo przed rozpoczęciem zbierania danych.

Dane mogą być również udostępniane uprawnionym organom na ich żądanie, w związku z prowadzonym na podstawie przepisów prawa postępowaniem, lub w związku z zawiadomieniem o potrzebie wszczęcia takiego postępowania.

4. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możliwe jest wycofanie takiej zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili wycofania zgody.

Wycofanie zgody można zgłosić korzystając z kanału komunikacji dostępnego na Stronach Domu Kultury Włochy (przycisk „Wyślij wiadomość”, czat) lub emailem pod adresem Domu Kultury Włochy lub emailem pod adresem Inspektora Ochrony Danych lub korzystając z udostępnionej w tym celu funkcji w serwisie Facebook (np. funkcji ograniczenia zakresu udostępnienia, funkcji wycofania polubienia Strony, funkcji usunięcia wiadomości). Należy przy tym wskazać jakich danych osobowych i jakiego przetwarzania dotyczy wycofanie zgody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania
5.1. Przetwarzanie w związku z działaniami osób odwiedzających Strony
W wyniku skorzystania przez osobę odwiedzającą Stronę z funkcji dostępnych w serwisie Facebook (np. naciśnięcie przycisków „Lubię to”, „Obserwuj”, „Wyślij wiadomość”, „Wezmę udział”, opublikowanie postu lub komentarza), Dom Kultury Włochy może wejść w posiadanie danych identyfikujących te osoby, obejmujących nazwę profilu tej osoby i innych danych oznaczonych w jej profilu jako publiczne (w tym zdjęcie, jeśli jest dodane do profilu), a także treści przekazanych przez tę osobę. Te informacje są widoczne na Stronie dla wszystkich osób odwiedzających tę Stronę. Dom Kultury Włochy otrzymuje te dane od operatora serwisu Facebook.

Celem przetwarzania jest organizacja i popularyzacja działalności kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury Włochy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona przez fakt podjęcia działania na Stronach przy użyciu dostępnych w serwisie Facebook funkcji oraz uzasadniony prawnie interes Domu Kultury Włochy, jakim jest propagowanie kultury i wydarzeń kulturalnych oraz rozbudzanie zainteresowania we współuczestnictwie w tworzeniu i odbiorze kultury.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, uznania wniesionego sprzeciwu lub uznania, że dane są dłużej nieprzydane do celów do jakich zostały zebrane, chyba że zachodzi potrzeba dłuższego przetwarzania ze względu na obowiązek prawny, postępowanie oparte na przepisach prawa lub ustalenie, dochodzenie albo obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

5.2. Konkursy, ankiety, wspólne akcje itp.
Organizacja konkursów, ankiet, wspólnych akcji, wydarzeń może wymagać zebrania, zestawienia i użycia danych osobowych uczestników m.in. do celu oceny zgłoszeń konkursowych, utworzenia list gości, opublikowania wyników, relacji i podsumowań z wydarzeń, do oznaczenia autorstwa wypowiedzi oraz innych nadsyłanych treści.

Cel przetwarzania jest określony każdorazowo przy wiadomości zapowiadającej lub inicjującej dane wydarzenie, konkurs, ankietę itp., a jeśli taki cel nie jest wyraźnie określony to należy przyjąć, że jest nim organizacja i popularyzacja danego przedsięwzięcia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody nadawcy wyrażonej przez fakt przesłania zgłoszenia, wypowiedzi lub podjęcia innego aktywnego działania przy użyciu narzędzi dostępnych w serwisie Facebook. Podstawą przetwarzania może być również uzasadniony prawnie interes Domu Kultury Włochy, jakim jest propagowanie kultury i wydarzeń kulturalnych oraz rozbudzanie zainteresowania we współuczestnictwie w tworzeniu i odbiorze kultury.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, uznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania, lub do chwili uznania, że dane są dłużej nieprzydane do celów do jakich zostały zebrane, chyba że zachodzi potrzeba dłuższego przetwarzania ze względu na obowiązek prawny, postępowanie oparte na przepisach prawa lub ustalenie, dochodzenie albo obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

5.3.. Korespondencja
Jeżeli w wysłanych przy użyciu komunikatora Messenger lub czatu wiadomościach do Domu Kultury Włochy (lub w wyjątkowych sytuacjach w opublikowanych wiadomościach) znajdują się pytania adresowane do Domu Kultury Włochy lub gdy z innego powodu jest właściwe wysłanie odpowiedzi skierowanej bezpośrednio do nadawcy, zostaną w tym celu użyte dane kontaktowe nadawcy, znajdujące się w nadesłanej wiadomości lub w profilu nadawcy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest dorozumiana zgoda nadawcy wynikająca z faktu skierowania zapytania do Domu Kultury lub uzasadniony prawnie interes Domu Kultury Włochy, jakim jest nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze swoimi odbiorcami.

Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane do zakończenia korespondencji w tej sprawie a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Dom Kultury przepisów o archiwizacji.

5.4. Statystyki stron
Przetwarzanie danych w celach statystycznych, realizowane przez operatora serwisu Facebook, który udostępnia Domowi Kultury Włochy jedynie zbiorcze dane dotyczące odwiedzin na stronie, odbywa się zgodnie z zasadami dostępnymi przez łącze pt. „Informacje o danych w statystykach strony” widoczne w prawym dolnym rogu każdej Strony Domu Kultury Włochy.

W tym przetwarzaniu operator serwisu Facebook (spółka Facebook Ireland Ltd) i Dom Kultury Włochy są współadministratorami danych. Zasadnicza część uzgodnień między nimi jest dostępna w przywołanym wyżej dokumencie.

Dom Kultury Włochy uczestniczy w takim przetwarzaniu na podstawie swojego uzasadnionego prawnie interesu, jakim jest dążenie do ulepszania treści i formy prowadzonych przez siebie Stron.

W zakresie tego przetwarzania wszelkie uprawnienia osób, których dane są przetwarzane, są realizowane przez operatora serwisu Facebook.

5.5. Publikowanie danych zbieranych poza Stronami
Jeżeli na Stronach publikowane są dane osobowe zebrane poza serwisem Facebook to szczegółowe cele i zasady ich przetwarzania określone są w klauzulach informacyjnych prezentowanych podczas zbierania tych danych. Dotyczy to zwłaszcza publikowania zdjęć z zajęć, imprez i wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury Włochy.  

Jeżeli nie jest powiedziane inaczej to celem przetwarzania jest popularyzacja działalności Domu Kultury Włochy a podstawą prawną zgoda osoby, której dane dotyczą lub prawnie uzasadniony interes Domu Kultury Włochy, jakim jest informowanie o prowadzonej działalności i zachęcanie do udziału w niej.

6. Dobrowolność podania danych
We wszystkich opisanych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Rezygnacja z podania danych może jednak uniemożliwić korzystanie z serwisu Facebook a tym samym ze Stron Domu Kultury Włochy.

7. Ciasteczka
Zasady korzystania z ciasteczek przez serwis Facebook są opisane w dokumencie dostępnym przez łącze pt. „Pliki cookie” widoczne na dole każdej Strony Domu Kultury Włochy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury Włochy
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Karol Górski
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:1742

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-07 10:48:29Michał KamińskiWprowadzenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych na Stronach Domu Kultury Włochy w serwisie FacebookInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na Stronach Domu Kultury Włochy w serwisie Facebook