Biuletyn Informacji Publicznej Domu Kultury "Włochy"

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę czystościowych na rok 2023

24 stycznia 2023

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę czystościowych na rok 2023

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Dom Kultury „Włochy”
  02-479 Warszawa,
  Ul. Bolesława Chrobrego 27
  Tel. 22 863 73 23
  E-mail: dkw@dkwlochy.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia
  Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa artykułów czystościowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do 31.07.2023r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie Oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1). Załącznikiem do Oferty jest Formularz cenowy (Załącznik Nr 2)
  2. W formularzu cenowym wszystkie ceny podaje się w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  3. Oferta jest ważna po wypełnieniu wszystkich wolnych rubryk.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.

 

 1. Kryteria wyboru oferty.
  1. Kryterium oceny ofert : 100% cena
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert oraz poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niezgodnych z treścią Zapytania.
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami przeprowadzonymi z co najmniej jednym z Wykonawców. Decyzję o przeprowadzeniu negocjacji podejmuje Zamawiający.

 

 1. Termin związania ofertą
  1. Wykonawca będzie związany ofertą 14 dni od terminu składania ofert.
  2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2023r. r. do godz. 15.00
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:
   1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 27, pok. 105 (Sekretariat)
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty) na adres sekretariat@dkwlochy.pl, z tytułem wiadomości „Oferta – Artykuły biurowe i plastyczne”
   3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie „Oferta – Artykuły biurowe i plastyczne”

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania  z Wykonawcami.

  Osobą upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień    ze strony Zamawiającego jest :

  Marzena Kawalec, e-mail: mkawalec@dkwlochy.pl, tel. (22) 863 05 12

 

 1. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym poinformowany i zaproszony do podpisania umowy.
  2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
  3. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez obie strony.
  4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
  5. Umowę w imieniu Wykonawcy mogą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury „Włochy”
Data utworzenia:2023-01-24
Data publikacji:2023-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kawalec
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:233

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-02-06 19:14:57Michał KamińskiWprowadzenie informacji o wyborze ofertyZaproszenie do złożenia oferty na dostawę czystościowych na rok 2023
2023-01-24 13:54:52Michał KamińskiWprowadzenie informacji o zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę artykułów czystościowych do Domu Kultury "Włochy"Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę czystościowych na rok 2023