Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę i serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2023

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę i serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2023

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Dom Kultury „Włochy”
  02-479 Warszawa,
  Ul. Bolesława Chrobrego 27
  Tel. 22 863 73 23
  E-mail: dkw@dkwlochy.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia
  Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i serwisowanie 5 urządzeń wielofunkcyjnych , w tym 3 urządzeń  (a., b., c.)  wykorzystywanych głównie do precyzyjnego  druku materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, informatory) o następujących minimalnych parametrach technicznych:
   1. do siedziby Domu Kultury „Włochy” w Warszawie , ul. B. Chrobrego 27
    • format druku - A5-A3
    • możliwość druku czarno białego oraz kolorowego
    • prędkość druku mono i kolor - 40 str./min.
    • obsługiwane gramatury mediów – 60-300 g/m²
    • kontroler druku – zintegrowany EFI Fiery
    • prędkość skanowania – min 150 str./min
    • jednoprzebiegowy podajnik dokumentów
    • rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
    • karta sieciowa LAN
    • zewnętrzny finiszer zszywający
   2. do Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy”,  1 Sierpnia 36A
    • format druku - A5-A3
    • możliwość druku czarno białego oraz kolorowego
    • prędkość druku mono i kolor - 25 str./min.
    • obsługiwane gramatury mediów – 60-300 g/m²
    • kontroler druku – zintegrowany EFI Fiery
    • automatyczny podajnik dokumentów
    • rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
    • karta sieciowa LAN
    • język opisu stron – PCL6, PostScript 3
   3. do Artystycznego Domu Animacji filii Domu Kultury „Włochy” w Warszawie ul. Ks. J. Chrościckiego 14
    • format druku - A5-A3
    • możliwość druku czarno białego oraz kolorowego
    • prędkość druku mono i kolor - 25 str./min.
    • obsługiwane gramatury mediów – 60-300 g/m²
    • kontroler druku – zintegrowany EFI Fiery
    • automatyczny podajnik dokumentów
    • rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
    • karta sieciowa LAN
    • język opisu stron – PCL6, PostScript 3
   4. do siedziby Domu Kultury „Włochy” w Warszawie , ul. B. Chrobrego 27
    1. format druku – A4
    2. możliwość druku czarno białego
    3. prędkość druku mono - 40 str./min.
    4. automatyczny podajnik dokumentów
    5. rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
    6. karta sieciowa LAN
    7. podajnik na 250 arkuszy
    8. odbiornik na 150 arkuszy
   5. do Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy” ul. 1 Sierpnia 36A
    1. format druku – A4
    2. możliwość druku czarno białego
    3. prędkość druku mono - 40 str./min.
    4. automatyczny podajnik dokumentów
    5. rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
    6. karta sieciowa LAN
    7. podajnik na 250 arkuszy
    8. odbiornik na 150 arkuszy
  2. Średni stopień zadrukowania strony dla poz. 1a) , 1b) i 1c) - 40% – 60 %
  3. 50% wydruków dla poz. 1a), 1b) i  1 c) jest realizowanych na podwyższonych gramaturach papieru ( 160g/ m²  do nawet 270g/m²)
  4. W kosztach dzierżawy i  za kopie ma być zawarty  koszt serwisowania urządzeń  świadczenie usług naprawy i konserwacji urządzeń wraz z wymianą części i dostawą materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem papieru.  
  5. Miesięczne koszty dzierżawy oraz ceny jednostkowe brutto za kopie czarno-białe i kolorowe nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
  6. Szczegóły dotyczące warunków zamówienia  określa umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia
  1.03.2023r. - 31.12.2023r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie Oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1). Załącznikiem do Oferty jest Formularz cenowy (Załącznik Nr 2)
  2. W formularzu cenowym wszystkie ceny podaje się w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  3. Oferta jest ważna po wypełnieniu wszystkich wolnych rubryk.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.

 

 1. Kryteria wyboru oferty.
  1. Kryterium oceny ofert : 100% cena
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert oraz poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niezgodnych z treścią Zapytania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi lub wybranym Wykonawcą celem uzyskania możliwie najkorzystniejszych warunków zamówienia. Decyzję o przeprowadzeniu negocjacji podejmuje Zamawiający.

 

 1. Termin związania ofertą
  1. Wykonawca będzie związany ofertą 14 dni od terminu składania ofert.
  2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.02.2023r. r. do godz. 10.00
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:
   1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 27, pok. 105 (Sekretariat)
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty) na adres sekretariat@dkwlochy.pl z tematem wiadomości  „Oferta – Oferta – Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych”
   3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie „Oferta – Oferta – Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych”

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania  z Wykonawcami.
  Osobą upoważnioną  do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest:
  Urszula Piechocka, e-mail: upiechocka@dkwlochy.pl, tel. (22) 863 05 12

 

 1. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym poinformowany i zaproszony do podpisania umowy.
  2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.
  3. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez obie strony.
  4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
  5. Umowę w imieniu Wykonawcy mogą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Kultury Włochy
Data utworzenia:2023-02-21
Data publikacji:2023-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Piechocka
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kamiński
Liczba odwiedzin:133

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-02-21 17:37:22Michał KamińskiWprowadzenie informacji o zaproszeniu do złożenia oferty na dzierżawę i serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2023Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę i serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych